Organizers (2017)

Reiji Suda (Chair)

Masatoshi Imada

Masaharu Matsumoto

Yukitoshi Motome

Kengo Nakajima

Tsuyoshi Okubo

Synge Todo

Shinji Tsuneyuki

Youhei Yamaji

Yoshihide Yoshimoto