Organizers(2016)

Shinji Tsuneyuki (Chair)

Masatoshi Imada

Yukitoshi Motome

Kengo Nakajima

Reiji Suda

Synge Todo

Yoshihide Yoshimoto