Invited speakers(2016)

Plenary Lectures

Stephano Baroni : SISSA, Italy

Olaf Schenk : Universita della Svizzera italina (USI), Switzerland

Matthias Troyer : ETH, Switzerland

Pui-Kuen Yeung : Georgia Tech. USA

Invited Talks

Taisuke Boku: U. Tsukuba

Yoshi Fujiwara: Graduate School of Simulation Studies, U. Hyogo

Muneo Hori: ERI, U. Tokyo

Toshiyuki Imamura: RIKEN AICS

Chisachi Kato: IIS, U. Tokyo

Akio Kitao: IMS, U. Tokyo

Satoru Miyano: IMS, U. Tokyo

Masashi Sugiyama: GSFS, U. Tokyo

Naoki Yoshida: IPMU, U. Tokyo